Цитата

Казахстан является полноправным членом международного сообщества. Мы присоединились практически ко всем общепризнанным актам международного права. В этой связи, мы никому не должны позволить посягать на закрепленные Конституцией и законами права человека и наносить урон имиджу страны. Особо считаю необходимым остановиться на вопросе борьбы с коррупцией. Н.А, Назарбаев

О противодействии коррупции

«Коррупция – это болезнь, явление, угрожающее взаимному доверию и безопасности государства» Президент Республики Казахстан Токаев К.К. Согласно статье 1 подпукта 9 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», противодействие коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и…

Read More

Гендерная политика в Республике Казахстан

Гендерная политика — это государственная и общественная деятельность, направленная на достижение равенства мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества. Цель гендерной политики — обеспечить реализацию равных прав и равных возможностей мужчин и женщин, провозглашенных Конституцией Республики Казахстан, и международными актами, к которым присоединился Казахстан, а также их равное участие во всех сферах жизнедеятельности общества. В силу сложившегося стереотипа распределения социальных ролей в реальной жизни женщины имеют меньше прав и возможностей, менее востребованы на рынке труда, чем мужчины. В…

Read More

О некоторых вопросах ужесточения наказания за бытовое насилие против женщин

«Мы увлеклись гуманизацией законодательства, при этом упустив из виду основополагающие права граждан. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин, и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей»-из Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Сотрудники правоохранительных органов и судьи, сталкивающиеся ежедневно с административными делами, связанными с бытовым насилием против женщин осознают масштабы распространения таких правонарушений, нередко носящие латентный характер. Такими правонарушениями, к примеру, принято считать, противоправные действия,…

Read More

Коррупция и профилактика борьба с ней

Коррупция как социальное явление продолжает существовать в настоящее время практически во всех странах мира независимо от политического развития, в том числе и в Казахстане, различается лишь масштабами. Коррупция тормозит процесс социально экономического развития, строительства рыночной экономики, привлечения инвестиций. Негативно воздействует на политические и общественные институты демократического государства, представляет собой серьезную угрозу будущему развитию страны. Борьба с коррупцией определена в качестве одного из основных термин « Коррупция» происходит от латинского слово «соггитреге» по смыслу означает «разрушение организма государства, общественных отношений»,…

Read More

Отбасын сақтау – кәмелетке толмаған баланың құқығын қорғау

Әрбір жеке адам өмірінің маңызды бастауы, рухани өзегі – отбасы. Осы отбасының жиынтығынан әулет, ұлыс, ру, одан әрі ұлт қалыптасып, әлемдік өлшем бірлік деңгейінде мемлекеттіліктің іргетасы қаланары анық. Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасының Жарлығымен 2013 жылы қыркүйек айының екінші жексенбісі «Отбасы күні» деп белгіленді. Мақсат – отбасылық құндылықтарды нығайту, жанұя ұғымының қоғамдық санамен сабақтасқан ішкі үйлесімін қалыптастыру, әлеуметтік мемлекеттің негізі болар бала мен оның құқығын қорғау. Қазақтың «Ата көрген, оқ жонар, Шеше көрген тон пішер», «Балапан ұяда не көрсе,…

Read More

Тәрбие – жемқорлықпен күрестегі тегеурінді тетік

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие мен мәдениеттің мәнін «сыбайлас жемқорлық» ұғымының мазмұнын, осы этностық әлеуметтік құбылыстың тарихи түп-тамырын түсінбейінше, ұғыну мүмкін емес. Сыбайлас жемқорлық ұғымы қазіргі ғылыми және қоғамдық-саяси әдебиетте кеңінен қолданылады. «Сыбайлас жемқорлық» сөзі (латын тілінен «corumper») көптеген мағынасы бар: бүлдіру, құлдырау, параға сатып алу, азғыру, тура жолдан тайдыру, притон, құбылмалылық, істі бұзу, күйреуге әкелу, бұрмалау, алдау, қорлау, ар-намысын таптау, «rumpere» көп мағыналы (бұзу, қирату, заңнан аттап өту, шартты бұзу) етістігімен қатар қолданылатын «со» қосымшасы сыбайлас жемқорлық – бұл…

Read More

Тиімді кері байланыс жаңғыруға бастар жол

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы 2019 жылғы Қазақстан халқына арнаған Жолдауда еліміздің қарқынды дамуы мен жаңғыруына бағытталған бірқатар межеленген міндеттерді алға қойды. Жолдауда ел дамуының жаңа сапалы кезеңіне өту жолында атқарылатын маңызды міндеттердің бірі ретінде халық үніне құлақ асатын мемлекет қалыптастыру көзделді. Жолдау жарияланған сәттен бастап, Мемлекет басшысының бұқара халықтың мұң-мұқтажына қатысты өтініш-тілектерді жедел қарастыра отырып, билік пен қоғам арасында сындарлы диалог орнату жұмысы қолдау тауып, қолға алынып отыр. Сот жүйесінің басты қағидаты саналатын ашықтық, жариялылық және қолжетімділік халықпен тиімді…

Read More

Современное государство. Связь с обществом.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» отметил: «Наша общая задача – воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан». Общество и власть не должны существовать отдельно, между ними должен происходить постоянный диалог. Только в том случае, если одни будут «слышать и слушать», будет эффект от реализуемых госпрограмм и инициатив. Немаловажно, чтобы общество доверяло судебной системе. А это произойдет тогда,…

Read More

Современные методы профилактики ВИЧ-инфекции среди молодежи

Вирус иммунодефицита человека — это одно из самых информационно освещенных заболеваний, и, наверно почти нет таких людей, которые не слышали бы о ВИЧ- инфекции. Но, к сожалению, зачастую у людей формируется мнение о ВИЧ из рассказов окружающих или из статей в интернете, которые не всегда правдивы и не дают полной информации. Поэтому проведение правильной профилактики среди молодежи остается одним из действенных методов противодействия ВИЧ-инфекции. Еще несколько лет назад говорить о половом воспитании, о ВИЧ-инфекции, об ИППП было табу в…

Read More

Бюджет қаражатын жымқыру фактілері туралы

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің алаңындағы баспасөз-іс-шарада Агенттіктің аға тергеушісі Данияр Бигайдаров бюджет қаражатын жымқыру фактілері туралы айтып өтті. «Статистикалық мәліметтерге сәйкес, 2019 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өндірісінде жемқорлық фактілері бойынша 455 сыбайлас жемқорлық қылмыстық іс болған, оның 399-ын сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі тіркеген, 235-і өндіріспен аяқталып, оның 192-і сотқа жолданды», — деп Д. Бигайдаров айтып өтті. Осы қылмыстардан мемлекетке келтірілген залал шамамен 5 млрд теңгені (4 989 387 мың теңге) құрады, 4 млрд-қа жуығы (3…

Read More