Цитата

Казахстан является полноправным членом международного сообщества. Мы присоединились практически ко всем общепризнанным актам международного права. В этой связи, мы никому не должны позволить посягать на закрепленные Конституцией и законами права человека и наносить урон имиджу страны. Особо считаю необходимым остановиться на вопросе борьбы с коррупцией. Н.А, Назарбаев

Отбасы құндылығын қастерлеудің болашақ ұрпақ үшін маңыздылығы

Отбасы және отбасының құндылығы қай заманда болмасын бір-бірімен етене тығыз байланысты ұғымдар. Отбасы атты іргетас арқылы адамның барлық өмір жолы қалыптасады емес пе? Отбасы – өмірдің есігін ашқан жаңа адам үшін алғаш мектеп болып табылады. Осы ортада ол сыртқы дүниемен танысып, өмірдің түрлі қиындықтарына төтеп беру үшін өзінің қабілетін қолдануды үйренеді. Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады, болашақ өмірі де отбасында санасына сіңірген ілім, рухани және мәдени тәлім-тәрбие, дәстүрлі құндылықтар арқылы қалыптасады, сөйтіп ол қоғамның белді мүшесіне айналады. Тәрбиенің тірегі…

Read More

БЫТОВОЕ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ

Предисловие: Как это ни странно, бытовое насилие является в Казахстане распространенным видом правонарушений. Главный Закон нашего государства — Конституция — гарантирует нам защиту наших законных прав и интересов. Этой теме посвящен целый раздел под названием «Человек и гражданин». В силу статей 13 и 17 Конституции Республики Казахстан, каждый имеет право на признание его правосубъектности и вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону; каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод;…

Read More

Қазақтың дара тұлғасы

Биыл ел болып Мемлекет басшысының бастамасымен ұлы ақын, ойшыл, ағартушы Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын атап өтпекшіміз. Қазақ халқының асылдарының бірі — Абайдың тағылымы мол мұрасы рухани жаңғыруға жетелейді. Абай туындылары, ой-тұжырымдары көкейге тиіп қана қоймайды, санаға ой ұялатады, таптырмас рухани азық болып табылады. Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Абай және XXI ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында дана ақынның шығармалары расында да тек қазақ халқының ғана емес, бүкіл адамзаттың рухани өмірін жан-жақты дамыта алатынын, Абай туындыларының мазмұны жалпыадамзаттық құндылықтарға толы екендігін,…

Read More

Санкционирование международного розыска – полномочия следственного судьи

В соответствии со статьей 4 Конституции Республики Казахстан международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участником которых является Казахстан, определяются законодательством Республики. Из многосторонних договоров, составляющих основу международного розыска, помимо универсальной конвенции ООН, предусматривающих борьбу с отдельными видами преступлений и содержащих положения, обязывающие присоединившиеся к ним государства обеспечить неотвратимость наказания за их совершение, оказывать друг другу широкую правовую помощь в наказании преступников, уголовном преследовании или выдачи, следует…

Read More

Новая многосторонняя дипломатия Узбекистана: сотрудничество во благо мира и стабильности

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем Послании к Олий Мажлису определил основные направления развития в ключевых сферах, уделив особое внимание внешнеполитическим аспектам реформирования и модернизации страны. В частности, была подчеркнута необходимость интенсификации сотрудничества со странами мира, в том числе на региональных и международных площадках для эффективного противостояния региональным и глобальным вызовам и угрозам безопасности. Следуя выбранному курсу, в настоящее время Узбекистан осуществляет 25 программ по дальнейшей активизации сотрудничества с международными организациями. Так, расширяется конструктивная деятельность в рамках Организации…

Read More

Медициналық мекемелердегі АИТВ-инфекциясының профилактикасы

Медицина қызметкерлері қызметтерінің ерекшеліктеріне байланысты инфекцияларды жұқтырудың жоғары қауіптілігі бар тобына жатады. Мейірбикелер, дәрігерлер, фармацевттер мен ауруханаларда тәжірибелік дағдыларды игеріп жатқан студенттер де науқастармен тікелей қарым-қатынаста болғандықтан, инфекциялық аурулардың жұқтыру немесе таралуына жол бермеу мақсатында, қауіпсіздік пен профилактикалық шараларды білуі қажет. Осындай инфекциялардың біріне АИТВ-инфекциясы жатады. Инфекцияның жұқтыру қауіптілігі ластанған инелермен және өткір аспаптармен мұқият жұмыс істемегеннен алынған жарақаттар кезінде, сілемейлі қабықтар мен зақымдалған теріге (кесілген жерлер, сызаттар) қанның және биологиялық сұйықтықтардың түсуі кезінде артады. Осылайша, Ауруларды Бақылау Орталығының…

Read More

Ортақ мүлікті бөлу оңай емес

Елімізде ажырасушылар санының көбеюінен біраз мәселе туындауда. Некенің бұзылуынан қаншама тағдыр бүлініп, қаншама шаңырақ ортасына түсіп жатыр. Ерлі-зайыптылардың екіге кетуі балалар тәрбиесіне де өз кесірін тигізуде. Бұдан бөлек, ажырасудың соңы жүктемесінің артуына да ықпал етеді. Өйткені, отбасының бүлінуі тек арыз жазумен, ажырасумен бітпейді. Алимент өндіру, баламен кезедсу уақытын белгілеу, баланың тұрғылықты жерін анықтау, ортақ мүлікті бөлу секілді түйткілдің бәрі тек сот арқылы шешіледі. Неке бұзылғаннан кейін бұрынғы ерлі-зайыптылардың ортақ мүлікке таласпайтындары сирек. Ал, сот отырысы кезінде қандай мүліктер ортақ…

Read More

Противодействие коррупции в Республике Узбекистан

С первых дней независимости Узбекистан проводит целенаправленную политику по искоренению коррупции, в рамках которой осуществляется совершенствование законодательной и институциональной базы, укрепляется международное сотрудничество. Совершенствование организационно-правовых механизмов противодействия коррупции, повышение эффективности антикоррупционных мер, правовой культуры населения, организацию эффективного взаимодействия государственных органов с институтами гражданского общества и СМИ определено и в качестве одного из основных направлений Стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 годы. 3 января 2017 года в стране принят Закон «О противодействии коррупции», в соответствии с которым основными направлениями государственной политики…

Read More

Совершенствуя законодательство

Как известно, 02 сентября 2019 года в первом Послании народу Президент Республики Казахстан Токаев К.Ж. дал поручение ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми и другие тяжкие преступления. И вот 27 декабря прошлого года Президент страны подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности». Отныне ужесточены наказания за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Закон предусматривает за совершение вышеуказанных преступлений…

Read More

Социальное страхование: Лечение в новых условиях

На 54% увеличилось количество пациентов, которые воспользовались услугами компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ и МРТ) в Казахстане. Объем медицинской помощи в стране увеличился в 1,5 раза, также возросло число оказанных консультативно-диагностических услуг. Такие данные по итогам работы системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) отмечены только за один месяц – январь 2020 года. Дальше – больше. КГП на ПХВ «Городская поликлиника №10 г. Нур-Султана» одна из тех медицинских организаций, где профессиональные услуги врачей оказываются как в рамках гарантированного объема бесплатной…

Read More