Цитата

Казахстан является полноправным членом международного сообщества. Мы присоединились практически ко всем общепризнанным актам международного права. В этой связи, мы никому не должны позволить посягать на закрепленные Конституцией и законами права человека и наносить урон имиджу страны. Особо считаю необходимым остановиться на вопросе борьбы с коррупцией. Н.А, Назарбаев

Билер соты — ұлттық құндылық

Би – халықтың көкейіндегісін айтқан, көмейіндегісін жарыққа шығарған әділет жақшысы. Билер даулы мәселені түйінді төрт-ақ ауыз сөзбен шешіп оырған. Ертедегі бір бидің өзі осы күнгі соттың да, прокурордың да, адвокаттың да, қаншама мекеме, ұйым басшыларының да қызметін атқарып келген. Атқарғанда да ол билердің кесім, бітімі көпшіліктің көзінше ашық аспан астында айдан анық жария боп отырған. Ешқандай құпия, алдын-ала ымыраласу, пәтуаласу деген болмаған. Билер өзінің сөзін, шешімін көпшілікке салып, «Ал, халайық, бұған не дейсіздер, ризамысыңдар? деп мақұлдасып отырған. Бұдан артық…

Read More

Мемлекеттік қызметкерлердің этикасы

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі» ҚР Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы Жарлығымен қабылданған. Бұл кодекс 5 тараудан тұрады және мемлекеттік қызметшілердің моральдық-әдептілік бейнесіне жоғары талаптар қояды. Сондай-ақ, қоғам мен мемлекет тарапынан мемлекеттік қызметшіге өзі атқарып отырған кәсіби қызметіне бар күш-жігерін, білімін, тәжірибесін салып, өз отаны – Қазақстан Республикасына адал қызмет ететіндігіне сенім білдіреді. Аталған кодексте, мемлекеттік қызметшінің қызметтік қатынастардағы және одан тыс уақыттағы, яғни, көпшілік алдында, бұқаралық ақпарат құралдарында сөйлеу кезіндегі стандарттары қарастырылған. Соның ішінде мемлекеттік қызметшінің қызметтен…

Read More

Балалар құқығын қорғау және ата – аналардың міндеттері

Отбасы –қоғамның алғашқы ұясы, барлық әлеументік тіршіліктің тірегі. Ол ұлт болып қалыптасудың бірден-бір негізі. Отбасы бақытының басты шарттарының бірі — өсіп келе жатқан жас ұрпақта. Ата-аналар өздерінің кәмелеттік жасқа толмаған және көмекке мұқтаж, еңбекке жарамсыз кәмлеттік жасқа толмаған балаларын асырауға міндетті. Ата-аналардың балаларды тәрбиелеу мен өздерінің міндеттерін орындауын заңды тұрғыда қарайтын болсақ, балалар кәмлеттік жасқа толғанша ата-аналық құқықтарға мыналар жатады: баласын тәрбиелеу оның денсаулығына қамқор болу, балаларының орта дәрежелі білім алуы, олардың мүддесінің өкілі болу және қорғау, басқа адамнан…

Read More

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей

В соответствии с частью 2 статьи 75 Конституции Республики Казахстан «Судебная власть осуществляется посредством гражданского, уголовного и иных установленных законом форм судопроизводства. В случаях, предусмотренных законом, уголовное судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей». В Конституционном законе Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» также имеется норма о том, что «судебная власть в Республике Казахстан принадлежит только судам в лице постоянных судей, а также присяжных заседателей, привлекаемых к уголовному судопроизводству в случаях и порядке, предусмотренных законом». Суд…

Read More

Судебный контроль – средство обеспечения исполнения решения суда

С июля прошлого года в республике начал действовать Административный процедурно-процессуальный кодекс (далее — АППК). Кодекс регулирует публично-правовые отношения, расчитан на защиту потенциально слабых сторон в спорах с государственными органами. Наряду с этим по республике созданы административные суды, которые рассматривают публично-правовые споры, руководствуясь нормам АППК. Создание института административной юстиции имеет важное значение для обеспечения и защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц. АППК направлен на повышение качества деятельности органов публичной власти путем создания особого механизма контроля за законностью…

Read More

Суд Международного финансового центра «Астана» как альтернатива возможности рассмотрения споров с участием инвесторов

С января 2020 года Верховным Судом запущен пилотный проект «Передача судебных споров из государственных судов Республики Казахстан в суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Идея создания международного арбитражного центра МФЦА заключается в обеспечении альтернативного варианта защиты прав инвесторов в Казахстане посредством абсолютной независимости, беспристрастности, равенства, чтобы инвесторы могли вести бизнес через эту особую юрисдикцию на выгодных условиях, участвуя в глобальном рынке капитала. Суд МФЦА в своей деятельности руководствуется постановлением Совета «О суде Международного финансового центра «Астана» и Правилами Суда…

Read More

Апостилирование официальных документов, исходящих из судебных органов

Апостилирование официальных документов — это удостоверение подлинности подписи лица, подписавшего документ, и подтверждение его полномочий, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Согласно статье 5 Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заполненный надлежащим образом, апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Апостиль — это специальный штамп, удостоверяющий подлинность подписи лица, подписавшего документ, и подтверждающий полномочия этого лица, а также…

Read More

Механизмы разрешения правовых конфликтов

Законодательство Республики Казахстан и Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, позволяет сторонам, где ответчик – государственный орган, урегулировать спор, заключив соглашение о примирении, соглашение об урегулировании спора в порядке медиации либо партисипативной процедуры. Содействие мирному урегулированию спора — это одна из главных задач судопроизводства в Республики Казахстан. Одной из важных процедур на сегодняшний момент в разрешении конфликтов и споров в административном правовом поле, являются примирительные процедуры. Предмет примирительной процедуры – это спор, к которому также приравнено понятие конфликта. В теории…

Read More

О создании Международного многофункционального транспортно-логистического хаба по оказанию гуманитарной помощи

Сегодня во многих регионах мира нарастает угроза гуманитарного кризиса, связанного с тяжелыми экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции, нарушением мировых цепочек поставок и логистики, а также разрушительным изменением климата. Особую обеспокоенность вызывает продолжающаяся тяжелая гуманитарная ситуация в Афганистане. Сегодня афганский народ сталкивается с серьезными социально-экономическими проблемами. По оценкам ООН, почти половина населения страны – 18 млн. человек – жизненно зависит от гуманитарной помощи. Более половины всех афганских детей в возрасте до пяти лет в ближайшем будущем будут страдать от недоедания….

Read More

В Северо-Казахстанской области 126 лиц нарушили антикоррупционные ограничения

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО Нурлан Жахин в ходе совещания на тему «Административная практика — эффективный инструмент превенции коррупции», в котором приняли участие руководители государственных органов. С начала 2022 года антикоррупционным ведомством составлено 10 административных материалов по статьям 154 (Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством Республики Казахстан запрет на осуществление такой деятельности) и 680 (Непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции) КоАП РК, из них по 9 материалам…

Read More