Цитата

Казахстан является полноправным членом международного сообщества. Мы присоединились практически ко всем общепризнанным актам международного права. В этой связи, мы никому не должны позволить посягать на закрепленные Конституцией и законами права человека и наносить урон имиджу страны. Особо считаю необходимым остановиться на вопросе борьбы с коррупцией. Н.А, Назарбаев

Сотты құрметтемеудің соңы неге соқтырады?

Сотқа құрметтемеушілік көрсету дегенді және ол үшін жауапкершілік бар екендігін естіп жатамыз. Алайда, оған не жататынын, қандай жауапкершілік қарастырылғанын біле бермейміз. Қандай да бір сот отырысына шақырылған және қатысатын азаматтар сот залындағы тәртіпті сақтауға міндетті. Сотты немесе судьяға құрметтемеушілік көрсету, сондай-ақ сот актілерінің талаптарын орындамау заңмен белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады. Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 327-бабына сәйкес сот отырысында тәртіп бұзған, төрағалық етушінің өкімдеріне бағынбаған, сол сияқты сотты құрметтемеуді анық куәландыратын өзге де іс-әрекеттер жасаған кезде төрағалық етуші…

Read More

Онлайн сот отырыстары цифрлы жүйе арқасында дамуда

Еліміздің сот саласында заманауи ақпараттық технологиялар мүмкіндігі кеңінен пайдаланылуда. Соттар өндірісіне заманауи цифрлық озық технологиялар, дыбыс-бейне жазбалар, іс қағаздары мен хат-хабарларды жүргізудің электрондық қызметтері енгізілді. Бүгінде республикадағы барлық сот толықтай ғаламторға қосылған. Сот төрелігі сақтық шаралары ұйымдастырыла отырып жүзеге асуда. Жаңа технологиялардың артықшылығын Судьялар қауымының VIII съезінде Мемлекет басшысы айрықша атап, ел соттарының қиын жағдайға қарамастан азаматтар құқықтары мен бостандықтарын қорғағанына тоқталды. Бұған қоса президент: “Ақпараттық технологияның арқасында сот процесін қашықтықтан жүргізу форматына жедел көшірілді. Сот процесстерін онлайн режимде…

Read More

Противодействие коррупции — долг каждого гражданина

Коррупция – является одним из наиболее опасных факторов в общественной жизни, деструктивно влияющих на состояние не только национальной безопасности государства в целом, но и во всех ее составных частей. Основная опасность коррупции как антигосударственного и общественно опасного явления заключается в ее разрушительном воздействии на основы государственного устройства и конституционные основы правового регулирования жизни общества. Всевозрастающие масштабы коррупции, как в Казахстане, так и в других странах мира, возрастающая степень ее негативного влияния на развитие национальных экономик требуют новой оценки данного…

Read More

О роли, правовом регулировании и статусе представителя в гражданском процессе

Пунктом 3 статьи 13 Конституции Республики Казахстан установлено, что каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи, которая оказывается гражданам в различных формах, в том числе и в форме судебного представительства по гражданским делам. Необходимость судебного представительства может быть вызвана различными обстоятельствами — невозможностью участия в судебном разбирательстве самой стороны ввиду отсутствия времени, занятости по иным делам, отдаленностью от места расположения суда и т.п. Потребность в представительстве может быть обусловлена и желанием заинтересованных лиц получить квалифицированную юридическую помощь при…

Read More

Қазақ тілінің мәртебесін, құзыретін нығайту — ортақ іс

Қайсыбір мемлекет болмасын оның ең әуелі ұлықтайтын тілі, әрине мемлекеттік тілі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі — қазақ тілі, ұлы даламызды мекен еткен, ұлт өкілдерінің тарихи тағдырын тоғыстырған, татулық пен теңдікті ұстана отырып, бейбіт қоғамды қалыптастыруға қол жеткізіп отырған бірден — бір ұлы рәмізі. Мемлекеттік тіл — мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын, мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі. Ертеңгі күнге көз жүгірте білетін, көріпкел ұлт өз тілінің тағдырын ойлауға міндетті. Тіл…

Read More

Сыбайлас жемқорлық туралы

Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қай-қайсысын да қатты алаңдатып отыр. «Сыбайлас жемқорлық» деген түсінік мағынасына этимологиялық қарау мұны «параға сатып алу», «пара» ретінде, «corruptio» деген латын сөзін алып, анықтауға мүмкіндік береді. Рим құқығында сондай-ақ «corrumpire» түсінік болған, ол жалпы сөзбен айтқанда «сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау, параға сатып алу» деген түсінік беріп, құқыққа қарсы іс — әрекетті білдірген. Орыс тілінің…

Read More

Ответственность несовершеннолетних за совершение противоправных действий

Одним из основных условий успешного развития нашей страны является воспитание достойной смены, граждан страны, которые будут соблюдать свои и чужие права и нести обязанности. Каждый человек хочет чувствовать себя в безопасности. Хочется верить, что большинство людей в мире, в нашей стране, в нашем городе – добропорядочные граждане, которые руководствуются принципами морали и нравственности, поступают по совести, учитывают мнения других людей, не нарушают их права, не нарушают закон. Но, к сожалению, эта картина далека от совершенства. Люди постоянно совершают различные…

Read More

Мемлекеттік қызметші – ел айнасы

Мемлекетік қызметші – мемлекеттік органда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен республикалық немесе жергілікті бюджеттерден не Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаражатынан ақы төленетін мемлекеттік лауазымды атқаратын және мемлекеттік міндеттері мен функцияларын іске асыру мақсатында лауазымдық өкілеттіктерді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматты. Мемлекеттік қызметші болу- бұл үлкен абырой мен міндет. Ол билік пен халық арасында байланыстырушы буын болып табылады. Сондықтан да әр саланың сапалы жұмыс істеуі, жетістікке жетуі мамандардың біліміне, біліктілігіне тікелей байланысты. Мемлекеттік қызметкер-билік пен қарапайым халық арасындағы дәнекер. Мемлекеттің…

Read More

Недобросовестное поведение должников

На сегодняшний день суды столкнулись с проблемой, исполнения судебных актов со стороны должников. Не исполнение судебных актов несет в себе не только негативный отклик в отношении должника, но так же тормозит работу канцелярии судов, судебных исполнителей и иных органов непосредственно ведущих данное направление. Ввиду того, что у большинства должников отсутствует личное имущество или же какие-либо средства для закрытия суммы задолженности по судебным актам, а некоторые должники, даже при имеющейся возможности, скрываются и препятствуют исполнению, судебные акты годами лежат мертвым…

Read More

Роль уполномоченного представителя политичсекой партии в выборах Президента

Выборы Президента Республики Узбекистан пройдут в условиях многопартийности, политического плюрализма, разнообразия мнений, открытости и гласности, принципов толерантности, имеющих огромное значение в жизни общества. В Избирательном кодексе страны определено, что для участия политических партий в выборах необходимо представить документы в Центральную избирательную комиссию. Во время избирательной кампании для организации диалога и предоставлении необходимых документов в соответствующем порядке между Центральной избирательной комиссией и политической партией будет налажена деятельность уполномоченного представителя. Прежде всего, уполномоченный представитель представляет интересы политической партии на выборах, а…

Read More